Upplýsingasíða kjarasamninga

Upplýsingasíða kjarasamninga

Kynning á kjarasamningi 2020

1. ágúst 2019 var eingreiðsla upp á 105.000 kr. og verður önnur eingreiðsla vegna tímabils frá 1. ágúst til áramóta 105.000 kr. til útgreiðslu 1. apríl 2020.
Gildistími kjarasamninganna er frá 1. janúar 2020 til 31. mars 2023. 

Launhækkanir eru þannig að frá 1. janúar síðastliðnum hækka laun um  17.000 + 0,2% á launatöflu 

1. apríl 2020 hækka laun um 24.000 kr.
1. janúar 2021 hækka laun um 24.000 kr. 
1 janúar 2022 hækka laun um 25.000 kr.

  • 1. desember 2019 desemberuppbót kr. 115.850.• 1. maí 2020 orlofsuppbót kr.   50.450.
  • 1. desember 2020 desemberuppbót kr. 118.750.
  • 1. maí 2021 orlofsuppbót kr.   51.700.
  • 1. desember 2021 desemberuppbót kr. 121.700.
  • 1. maí 2022 orlofsuppbót kr.   53.000.

Útborgun launa:
Beri fyrsta dag mánaðar upp á frídag skal útborgun launa vera síðasta virka dag þar á undan.

Sameiginlegt málefni BSRB félaganna:
Sjá sameiginlegt kynningarefni BSRB.

Stytting vinnutímans í dagvinnu og vaktarvinnu, skil milli einkalífs og atvinnu.
Helstu breytingarnar eru að vinnuvikan styttist úr 40 í 36 virkar stundir og launamyndun vaktavinnufólks tekur mið af fleiri þáttum en áður. Í nýju launamyndunarkerfi fjölgar vaktaálagsflokkum og vægi vinnustunda er metið eftir áhrifum á heilsu og öryggi starfsfólks, sem getur leitt til aukinnar styttingar vinnutíma. Þá verður greiddur sérstakur vaktahvati sem tekur mið af fjölbreytileika og fjölda vakta.

Sameiginlegt málefni BSRB félaganna:
Breytt yfirvinna, sjá sameiginlegt kynningarefni BSRB.

Yfirvinna er greidd með tímakaupi fyrir vinnu umfram 40 stundir á viku (173,33 stundir miðað við meðalmánuð).
Yfirvinna skiptist í yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2.
Tímakaup yfirvinnu 1 er 0,9385% af mánaðarlaunum í hverjum launaflokki og þrepi en tímakaup yfirvinnu 2 er 1,0385% af mánaðarlaunum í hverjum launaflokki og þrepi.
(Starfsmenn eiga að halda sambærilegum heildarlaunum þrátt fyrir breytingar)
Greiðsla fyrir yfirvinnu skal vera með eftirtöldum hætti:
Yfirvinna 1 kl. 08.00 – 17.00 mánudaga – föstudaga.
Yfirvinna 2 kl. 17.00 – 08.00 mánudaga – föstudaga.
Yfirvinna 2 kl. 00.00 – 24.00 laugardaga, sunnudaga og sérstaka frídaga.

Sameignlegt málefni BSRB félaganna:
Sjá sameiginlegt kynningarefni BSRB.

Lágmarksorlof skal vera 30 dagar (240 vinnuskyldustundir) og gildir fyrir alla
Þannig verður orlofsréttur sumarið 2020 í dögum talið:
Yngri en 30 ára = 26 dagar- sumarið 2020
30 – 38 ára = 28 dagar – sumarið 2020
eldri en 38 ára = 30 dagar sumarið 2020

Frá og með sumrinu 2021 munu allir fá 30 daga orlof.
Lenging á sumarleyfi að beiðni yfirmanns lækkar úr 33% í 25%

NÝ GREIN
Ferðir með íbúa/þjónustuþega
Ferðist starfsmenn með og annast íbúa á ferðalögum innanlands og til útlanda, sem búa á heimilum fyrir fatlað fólk og njóta sólarhringsþjónustu skal unnið samkvæmt vaktskrá og skal, áður en ferð er hafin liggja fyrir vinnuskipulag ferðarinnar. Starfsmönnum skal greitt með yfirvinnu utan þess tíma sem vaktskrá/vinnuskipulag nær til á meðan ferð stendur. Sama á við ef dvalið er yfir nótt.
Ekki er gert ráð fyrir að rof sé í vinnutíma nema sérstaklega sé um það samið enda starfsmenn stöðugt á vakt óháð fjölda starfsmanna.
Ef starfsmaður er á ferð með íbúa/þjónustuþega og annast hann einn skal greitt fyrir allan sólarhringinn á meðan á ferð stendur. Ef starfsmaður fer í ferðalag með íbúa/þjónustuþega að beiðni yfirmanns á frídegi sínum skal hann bættur með öðrum frídegi eða greiðslu yfirvinnu.
Þessi grein á ekki við um forstöðumenn stofnana sbr. gr. 1.5.3.
Við skipulag ferða með íbúa/þjónustuþega skal taka tillit til ákvæða um lágmarkshvíld sbr. grein 2.4.

Ekki er gert ráð fyrir að rof sé í vinnutíma nema sérstaklega sé um það samið enda starfsmenn stöðugt á vakt óháð fjölda starfsmanna.

Ef starfsmaður er á ferð með íbúa/þjónustuþega og annast hann einn skal greitt fyrir allan sólarhringinn á meðan á ferð stendur. Ef starfsmaður fer í ferðalag með íbúa/þjónustuþega að beiðni yfirmanns á frídegi sínum skal hann bættur með öðrum frídegi eða greiðslu yfirvinnu.
Þessi grein á ekki við um forstöðumenn stofnana sbr. gr. 1.5.3.

Við skipulag ferða með íbúa/þjónustuþega skal taka tillit til ákvæða um lágmarkshvíld sbr. grein 2.4.

BREYTINGAR

Nýtt ákvæði fyrir starfsfólk íþróttahúsa og sundstaða: …einnig venjuleg sólgleraugu eða smellt sólgleraugu þar sem við á, sjá 8.2.2. liður a.
Starfsfólk félagsmiðstöðva á enn fremur rétt á vinnufatnaði sjá 8.2.2. liður c.

BREYTINGAR

Menntun á framhaldsskólastigi
Þeir starfsmenn sem lokið starfstengdu námi á framhaldskólastigi eða stúdentsprófi fá persónulag sem nemur 2% fyrir hverjar 100 fein. Skilyrt er að námið tengist starfi viðkomandi starfsmanns.
(Stúdentspróf er á bilinu 200-400 fein og er á þriðja hæfniþrepi)

Launað námsleyfi
Nýtt ákvæði að félagsmenn sem starfað hafa samfellt í 3 ár geta fengið launað leyfi samtals í þrjá mánuði til að stunda viðurkennt starfsnám.

Menntun á háskólastigi
Heimilt er að meta BA/BS próf þar sem ekki er gerð krafa um umrætt háskólapróf til starfsins í allt að 12% persónuálag.
Einnig þar sem gerð er krafa um háskólamenntun er hægt að meta viðbótarmenntun allt að 16% persónuálag.

NÝTT!

Við ráðningu skal vinnuveitandi gefa starfsmanni leiðbeiningar um að leggja fram öll nauðsynleg gögn sem hafa kjaralega þýðingu s.s. námsgögn og starfsaldursvottorð fyrir launasetningu starfsmanns og tryggja að þau berist til viðkomandi launadeildar.

Heimilt er vinnuveitanda að framlengja ráðningu eða endurráða starfsmann, sem hefur náð 70 ára aldri og látið hefur af föstu starfi samkvæmt gr. 11.1.7.1, í annað eða sama starf óski starfsmaður þess.

TILKYNNINGAR, VOTTORÐ OG ÚTLAGÐUR KOSTNAÐUR

BREYTINGAR
Vinnuveitandi endurgreiði starfsmanni þau útgjöld sem slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki.

NÝTT!
Sama gildir um þau útgjöld starfsmanns vegna atvika sem hann hefur orðið fyrir vegna atvika sem reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum gildir um og lög nr. 46/1980 ná til.

VIÐBÓT VEGNA VEIKINDA BARNA
Nýta má að hluta eða að öllu leyti framangreindan rétt vegna barna undir 16 ára aldri í alvarlegum tilvikum sem leiða til sjúkrahúsvistar.

NÝTT! – FÉLAGSMANNASJÓÐUR
Stofnaður er sérstakur Félagsmannasjóður með það markmið að stíga skref til jöfnunar við aðra starfsmenn sveitarfélaga. Vinnuveitandi greiðir mánaðarlegt framlag í sjóðinn sem nemur 1,24% af heildarlaunum félagsmanna og verður úthlutað úr sjóðnum 1. febrúar ár hvert. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum verður 1. febrúar 2021 um 80.000 kr. (Sama upphæð og hjá öðrum stéttarfélögum).

Jöfnun launa og launaþróunartrygging

Sameignlegt málefni BSRB félaganna:
Jöfnun launa á milli markaða og launþróunartrygging
sjá sameignlegt kynningarefni BSRB.

Helstu bókanir með kjarasamningnum

Hér er minnst á helstu bókanir sem samið var um og hvað þær innihalda, sjá nánar bókanir í kjarasamningnum sjálfum.

BÓKUN 1 [2020]
Mismunandi meðferð vegna aldurs.

BÓKUN 2 [2020]
Endurskoðun 12. Kafla sem er um veikindarétt.

BÓKUN 3 [2020]
Mötuneyti þar sem stéttarfélag viðkomandi starfsmanna getur óskað eftir skoðun á mönnun.

BÓKUN 6 [2020]
Símenntun starfsfólks sundlauga um að forstöðumaður sundlaugar beri að skapa sundlaugarvörðum svigrúm til sundþjálfunar, verklegra æfinga vegna björgunar í laug og æfingum vegna neyðaráætlunar.

BÓKUN 7 [2020]
Starfsmennt þá mun Samband íslenskra sveitarfélaga stefna að aðild að Fræðslusetrinu Starfsmennt. (Liður í því að efla menntun félagsamanna stéttarfélaga bæjarstarfsmanna)
Forsenda aðildar Sambands íslenskra sveitarfélaga að Starfsmennt er að samhliða verði mannauðsjóðir Samflots, Kjalar og KSG sameinaðir í einn Mannauðssjóð bæjarstarfsmannafélaga.

BÓKUN 8 [2020]
Starfsmatskerfið Samstarf
Aðilar eru sammála um að á árinu 2020 hefji fagleg samráðsnefnd Samstarfs reglulega endurskoðun og uppfærslu starfsmatskerfisins.